icon vietkids Thời gian đăng ký

Nhà trường bắt đầu nhận hồ sơ dự tuyển và đăng ký dự tuyển từ ngày 22/02/2019.